תנאי שימוש ותקנון השרות

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשרותים שלנו. 
ביצוע הזמנה של נתוני אשראי או דו"ח בדיקת רקע לפני השכרה באמצעות אתר העמותה מהווה קבלה של התקנון ותנאי השימוש כלולים בו, יש לקרוא את הכללים לפני ביצוע ההזמנה. 

השירות ניתן בכפוף  לחוק שירות נתוני אשראי שנכנס לתוקף ב- 2004, המסדיר את האופן שבו ניתן לאסוף, לעבד ולקבל מידע על עמידותו של אדם בהתחייבויות כספיות. החוק מאפשר למשכיר נכס לקבל את נתונים אלו לגבי דייר פוטנציאלי במטרה להגביר את הוודאות של המשכיר בהשכרת הנכס. הדו"ח כולל מידע חוקי- חיובי ושלילי. כגון: מידע על חייב מוגבל באמצעים, מידע על אי עמידה בתשלומי חובות על לקוח מוגבל בבנקים ובחברות אשראי, על הליכי פשיטת רגל של הלקוח וכן, מידע על הלוואות ואשראי שהלקוח קיבל.
בעלי רישיון מתאים ממשרד המשפטים רשאים לאסוף ולמסור מידע על אנשים פרטיים ללא קבלת הסכמה של האדם הפרטי שעליו נאסף המידע. המידע בדוח נאסף ממגוון מקורות: מקורות בנקאיים, גופים מוסמכים, רשויות כאלו ואחרות וכיוב'.

הוראות תקנון זה יחולו על מערכת היחסים בינך לבין קוד השכירות חל"צ מס' 515452241 (להלן "החברה"), ועל כל הזמנה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. 
בביצוע הזמנה באתר אתה מאשר כי ידוע לך שקיים תקנון לאתר, כי קראת אותו והבנת את תנאיו וכי הנך מקבל על עצמך עמידה בתנאים המשפטיים והמסחריים הכלולים בתקנון זה ללא סייג ובאופן בלתי חוזר ובכפוף להוראות כל דין.  אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה או למדיניות הפרטיות, הינך מתבקש להפסיק באופן מידי את השימוש באתר ולא לקחת חלק באף פעילות המוצעת באתר. שימוש באתר או בשרות והזמנת דו"ח בניגוד לתנאים ולהצהרות המנויות בפרק זה מהווה שימוש בלתי חוקי במידע ובדו"ח והינו עבירה

מטרת ההתקשרות:

באמצעות השרות המוצע באתר יכול יחיד אשר מורשה לפי אחד מסעיפי חוק נתוני אשראי (להלן: "מבקש המידע") לעמוד על רמת הסיכון בהתקשרות עם יחיד/ים אחרים, באמצעות הזמנת דו"ח נתוני אשראי" (להלן: "הדו"ח") על מי שעימו הוא מעוניין להתקשר (להלן: "הלקוח" ו/או "השוכר").  הדו"ח מופק בהתאם להוראות חוק שירות נתוני אשראי התשס"ב–2002 והתקנות שמכוחו (להלן: "החוק").

תנאי השימוש שלהלן נקבעו בחוק ובתקנות, ולפיכך מבקש המידע מצהיר כי הדו"ח המבוקש על ידו הינו אך ורק לשם אחת מהמטרות המנויות בחוק.

המטרה הרלוונטית היחידה לשרות הניתן באתר ועל ידי החברה הינו: 

- התקשרות בחוזה שכירות וחידושו. 

בהתאם, מבקש המידע מתחייב:

  1. להסתמך על המידע הכלול בדו"ח למשך 45 יום בלבד מהפקתו;
  2. להשתמש במידע הכלול בדו"ח אך ורק לשם מטרה זו; 
  3. לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר מופיע בדו"ח; 
  4. לא להעבירו לאחר אלא לשם מטרה זו;
  5. לעשות בדו"ח שימוש אישי בלבד לצרכיו הוא בלבד.

העדר אחריות ומעמד החברה 

לפי חוק נתוני אשראי התשס"ב 2002, הסמכות להפיק דו"ח נתוני אשראי צרכני מסורה רק לגוף אשר קיבל רישיון רשמי לעשות כן ממדינת ישראל. 

החברה אינה בעלת רישיון להפקת דו"ח ואינה מפיקה בעצמה את הדו"ח המבוקש (להלן "דו"ח המקור"), אלא משמשת כזרוע ביצועית של חברה בעלת רישיון (להלן: "בעלת הרישיון"), ומספקת מידע רק לפי בהתאם למידע שנמסר לה או מידע אחר שאינו נדרש לעמידה על פי הגדרות חוק נתוני אשראי.
החברה מאפשר כלי נגיש לצפייה במידע אשר מסופק על ידי בעלת הרישיון. 

המידע עצמו נאסף על ידי בעלת הרישיון וכל המידע הכלול בו נאסף על ידי בעלת הרישיון בלבד. המידע המוצג בעמודי האתר לרבות עמוד הנחיתה ולרבות דוגמא "כיצד נראה הדו"ח" או מידע או גרפים או תמונות או טקסטים המוצגים בדפים השונים באתר הם לצורך הדגמה ו/או המחשה בלבד ואין החברה מתחייבת כי הדו"ח יוצג באופן דומה ויתכן והחברה תבחר להעביר את הדו"ח כפי שהוא נמסר לה על ידי בעלת הרישיון ללא כל שינוי או עריכה, ללא דו"ח המקור או בתוספת דו"ח המקור על פי שיקול דעתה. 

החברה שומרת לה את הזכות להציג את המידע שנאסף על ידי בעלת הרישיון באופן נגיש וברור. מזמין הדו"ח רשאי לבקש בכתב, בכל עת לקבל את דו"ח המקור כפי שהופק מבעלת הרישיון והברה תציג בפניו את דו"ח המקור.

מבקש המידע לא יבוא בכל טענה כלפי החברה בקשר עם הבנת הדו"ח או פרשנות לדו"ח ולנתונים המוזכרים בו לרבות לחלקים ממנו או מסקנות שלכאורה עולות מן הדו"ח ויסתמך רק על דו"ח המקור הנמסר על ידי בעלת הרישיון. קבלת החלטה בקשר עם הדו"ח או פעולה כגון השכרת הדירה למאן דהוא הינה אחריותו הבלעדית של מזמין הדו"ח.

לאור האמור, ולנוכח העובדה שהחברה אינה אחראית על הנתונים המתקבלים על ידי בעלת הרישיון ולמזמין הדו"ח שמורה הזכות לקבל את דו"ח המקור בכל עת, הרי שלחברה אין כל אחריות לתוכנו של הדו"ח. 

הטקסט כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים באופן שווה.